TICKETS

zie info wetgeving tickets beneden 

                                                   Herroepingsrecht

My Music Events verzorgt enkel een link naar websites van partners ivm vvk tickets , Geen Herroepingsrecht op event tickets De nieuwe artikels VI.45, VI.47 en VI.48 wijzigen het herroepingsrecht van de consument.

Over het algemeen heeft de klant het recht om de goederen terug te zenden en dit niet later dan 14 dagen nadat hij/zij de handelaar op de hoogte heeft gebracht van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Uitzonderingen op deze regel bestaan voor situaties waarvoor een herroepingsrecht ongeschikt is, gezien bijvoorbeeld de aard van bepaalde goederen en diensten (vb. goederen die op maat van de klant werden gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals op maat gemaakte gordijnen). De nieuwe Wet omvat nieuwe situaties waar het herroepingsrecht niet op van toepassing is:

-                In geval van alcoholische dranken, waar men op het ogenblik van afsluiting van de verkoopsovereenkomst een prijs is overeengekomen en waar de levering enkel na 30 dagen kan plaatsvinden en de eigenlijke waarde afhankelijk is van fluctuaties in de markt waarover de handelaar geen controle heeft (zogenaamde "vin en primeur");

-                bepaalde diensten waar het afsluiten van de overeenkomst het vrijhouden van een bepaalde capaciteit impliceert die, in geval een herroepingsrecht zou worden uitgeoefend, voor de handelaar moeilijk zou kunnen worden ingevuld (vb. reservaties gemaakt in hotels, of bij culturele en sportevenementen) ;

-                goederen die, na levering, overeenkomstig hun aard, met andere bestanddelen vermengd zijn geraakt en hiervan niet meer te scheiden zijn (vb. brandstof).

De Wet bepaalt dat de handelaar de klant expliciet op de hoogte dient te stellen van zijn/haar herroepingsrecht. Indien de handelaar hier niet in slaagt, zal de herroepingsperiode pas 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingsperiode verlopen. Indien de handelaar de klant echter binnen de 12 maanden van deze informatie op de hoogte brengt, zal de herroepingsperiode 14 dagen na de dag waarop de klant deze informatie heeft ontvangen verlopen.

In het geval van herroeping heeft de klant de verplichting de goederen zonder onnodig uitstel terug te sturen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de klant zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de handelaar heeft gecommuniceerd.

De consument dient voor het terugzenden van de goederen enkel de directe kosten te dragen tenzij de handelaar zich akkoord heeft verklaard deze op zich te nemen of indien de handelaar er niet in is geslaagd de consument in te lichten dat deze de voornoemde kost dient te dragen.